Stichting Ondersteuning Live-to-Be

Doel

Het doel van Stichting Ondersteuning Live-to-Be is om voor een passende locatie te zorgen voor Live-to-Be, zodat Live-to-Be ‘een vernieuwende leeromgeving aan kan bieden, waarbinnen harmonisch samen leven, leren, persoonlijk ontwikkelen en werken in verbinding met de natuur en aarde mogelijk wordt gemaakt, voor jongeren die moeilijk aansluiting vinden in de huidige samenleving, in bestaande opleiding(en) en/of werkomgeving(en)’. Deze mooie volzin komt uit de Statuten.

Nieuwe economie met geef-geld

Live-to-Be wil een nieuw antwoord geven op de rat-race waar we momenteel middenin zitten in onze samenleving. Wij willen een alternatief creëren voor de ‘oude’ economie, waarbij veel projecten of bedrijven óf altijd krap zitten in geld, óf wel geld hebben, maar vastzitten aan enorme financiële lasten. Dit begint met een andere manier van financieren. Ons doel is om uiteindelijk alle onroerend goed ‘vrij te kopen’, zodat het met zo weinig mogelijk lasten beschikbaar is voor mensen met passie om zichzelf te ontwikkelen en de wereld mooier te maken.

Financiering Stichting

Stichting Ondersteuning Live-to-Be komt aan haar geld door schenkingen, het uitgeven van obligaties en het aangaan van persoonlijke leningen. Meer informatie hierover, zie bij crowdfunding. Live-to-Be heeft geen winstoogmerk. De toekenning van de status ‘Sociaal Belang Behartigende Instelling’ (SBBI) is reeds mondeling toegezegd, waardoor de Stichting geen schenk- of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Het bedrag dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan Live-to-Be. Voor schenkingen vanaf € 500,00 is een fiscale regeling te treffen waardoor de schenker deze giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting kan aftrekken.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
Jaap Vermuë, voorzitter / penningmeester
Valerie Mosselman, secretaris
Marcel Zwart, lid

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten als bestuurder. Alle overige afspraken en regels t.a.v. de Stichting en het bestuur zijn te vinden in de Statuten.  Het eerste boekjaar loopt tot december 2018. Zo gauw de financiële gegevens beschikbaar zijn, dan zal dit worden vermeld op deze website.

Terugblik en vooruitblik

Op 18 mei 2017 is Stichting Ondersteuning Live-to-Be officieel opgericht. Voor die tijd is al hard gewerkt aan alle voorbereidingen van Live-to-Be en van de Stichting. Zo zijn er overeenkomsten opgesteld door een jurist voor schenkingen, obligaties en leningen en er zijn afspraken met de belastingdienst rond Btw-vrijstelling en schenkbelasting. Op andere plaatsen op deze site staat meer informatie over de huidige stand van zaken en de verdere plannen. In het Bedrijfsplan is nog veel meer informatie en achtergrond te vinden, inclusief begrotingen voor de Stichting.

Contactgegevens

We zijn bereikbaar via onze contactpagina of via post:
Postadres Stichting Ondersteuning Live-to-Be: Rumilaan 30, 1349 EB Almere.
Bankrekeningnummer: NL21TRIO 0338 6375 24
KvK: 68804954
RSIN: 857599823

X