Voor mensen die geld lenen aan Stichting Ondersteuning Live-to-Be is het belangrijk te weten of de Stichting het geld ook op de afgesproken tijd terug kan betalen. Hieronder wat achtergronden:

  • Het beleid van de Stichting is erop gericht dat er steeds voldoende financiële middelen zijn om ieder jaar aan de terugbetalingsverplichtingen te kunnen voldoen.
  • Er is een overeenkomst tussen de Stichting en de Coöperatie voor gebruik van de grond en gebouwen. De Coöperatie betaalt hiervoor jaarlijks een gebruikersvergoeding. Als dat in een jaar een keer niet lukt, dan heeft de Coöperatie een extra inspanningsverplichting om dat in het volgende jaar te herstellen.
  • De Coöperatie betaalt de gebruikersvergoeding uit bijdragen van deelnemers die tijdelijk bij Live-to-Be wonen en begeleiding ontvangen. De Coöperatie heeft een realistische exploitatie, waardoor zij haar betalingsverplichting kan voldoen. Dit is verder uitgewerkt in het Bedrijfsplan, in hoofdstuk ‘Financiën’, op pagina’s 20 t/m 25. Klik hier voor het Bedrijfsplan van de Coöperatie.
  • Als de Coöperatie toch meerdere jaren achtereen niet in staat zou zijn om de afgesproken gebruikersvergoeding te betalen en als er geen zicht is op verbetering, dan heeft de Stichting het recht om de gebruikersovereenkomst op te zeggen. Of er wordt een andere gebruiker gevonden die wel kan betalen, of de Stichting verkoopt het onroerend goed. Door deze constructie is de kans op een faillissement van de Stichting erg klein, ook als de Coöperatie op zou houden te bestaan.
  • Voor de situatie waarin de Stichting ophoudt te bestaan en het onroerend goed verkoopt is het volgende opgenomen in de leenovereenkomsten: ‘de aflossing van de dan nog resterende uitstaande leningen zal alleen plaatsvinden indien aan alle overige verplichtingen door Lener is voldaan. Alle nog resterende uitstaande leningen die niet zullen worden afgelost zullen worden kwijtgescholden.’ Dit punt gaat over de volgorde waarin leningen en schulden worden afgelost. Met ‘alle overige verplichtingen’ wordt doorgaans de bank bedoeld, maar de Stichting sluit geen leningen af bij banken. Dit betekent dat alle nog niet afgeloste Persoonlijke Leningen en Obligatieleningen als eerste worden terugbetaald. Omdat de lening die is aangegaan voor de aankoop van de grond een ‘achtergestelde lening’ is, zal deze lening van € 210.858,- pas als laatste worden terugbetaald.
  • Dit alles maakt de positie van de uitleners behoorlijk sterk. Zelfs als de Stichting tussendoor geen enkele lening zou aflossen, dan zal het onroerend goed (grond, gebouwen, inrichting terrein, aanleg wegen en bouwrechten voor nog meer gebouwen) bij verkoop waarschijnlijk nog steeds meer geld opbrengen, dan de totale waarde van alle Persoonlijke Leningen en Obligatieleningen. Dit komt doordat:
   • Het onroerend goed van de Stichting wordt voor een groot deel bepaald door de waarde van de grond (7140 m2) met veel bouwrechten (totaal 890 m2 Bruto Vloeroppervlakte). Deze grond met bouwrechten heeft in 2018 al een grote overwaarde; hij is in 2016 aangekocht voor een prijs van € 210.858,-. De aankoopprijs van dezelfde grond in 2018 is ca. € 300.000,- en de verwachting is dat de grondprijs zal blijven stijgen door ligging in de randstad.
   • In de randstad is het een algemene gegeven dat de marktwaarde van nieuwbouw hoger is dan de oorspronkelijk betaalde bouwkosten. Omdat de gebouwen worden gebouwd met inzet van veel vrijwilligersuren van jongeren, is het verschil tussen de bouwkosten en de marktwaarde nog groter.
   • Naast leningen heeft de Stichting ook een deel van de kosten voor bouw van het onroerend goed betaald met donaties. De Stichting heeft voor donaties geen terugbetalingsverplichtingen.Dit alles maakt de positie van de uitleners behoorlijk sterk. Zelfs als de Stichting tussendoor geen enkele lening zou aflossen, dan zal het onroerend goed (grond, gebouwen, inrichting terrein, aanleg wegen en bouwrechten voor nog meer gebouwen) bij verkoop waarschijnlijk nog steeds meer geld opbrengen, dan de totale waarde van alle Persoonlijke Leningen en Obligatieleningen. Dit komt doordat: De lening welke is aangegaan voor de aankoop van de grond is een achtergestelde lening. Dit betekent dat in geval van verkoop altijd eerst alle andere leningen worden afbetaald, voordat de lening van de grond wordt terugbetaald.
  • Tot slot nog een opmerking over de zinsnede in de overeenkomsten bij het artikel over ‘terugbetaling’: ‘terugbetaling vindt alleen plaats wanneer er een batig saldo is’. Dit is een juridische zinsnede om persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van de Stichting Ondersteuning Live-to-Be te beperken. Door deze zinsnede kunnen zij niet worden beticht van ‘onbehoorlijk bestuur’ wanneer in een bepaald jaar een deel van een lening niet kan worden terugbetaald. Uit het bovenstaande wordt hopelijk duidelijk dat de Stichting er alles aan doet om te zorgen dat zij altijd aan haar verplichtingen kan voldoen.

 

X