Doelgroep

Een toenemend aantal jongeren valt uit in het vervolgonderwijs, is niet in staat de overgang te maken van opleiding naar werk of loopt vast in hun werk en leven. Zij voelen zich verloren en kunnen moeilijk omgaan met te grote prestatiedruk en met strakke regels en protocollen waarvan zij het nut niet inzien. Soms worden ze er fysiek ziek van of ze hebben last van stress, burn-out, depressie, angststoornissen, gevoeligheid voor psychoses, een sterk gevoel van onveiligheid en ASS (autisme). Dit alles wordt versterkt als er sprake is van ingrijpende gebeurtenissen in de jeugd. 

Live-to-Be is een kleinschalige zorgaanbieder voor jong volwassenen, gespecialiseerd in ondersteunen van jongeren waar bovengenoemde problematiek een relatie heeft met hoog gevoeligheid. Hoog gevoelige jongeren kunnen hun gevoel minder gemakkelijk aan de kant te schuiven. Ze hebben vaak sterke beelden van hoe de wereld er uit zou moeten zien en hoe zij hieraan bij willen dragen. Het frustreert dat dit beeld zover af staat van wat zij ervaren in de huidige samenleving. Zij voelen zich niet erkend en gezien in wie zij zijn. Ze kunnen situaties die voor hen niet kloppen niet zomaar weg rationaliseren. Tegelijkertijd zijn zij gevoelig voor hun omgeving, ze pikken alle verwachtingen en oordelen van anderen op en cijferen zichzelf gemakkelijk weg. Dit geeft veel spanning. Ze raken gemakkelijk vervreemd van zichzelf en van de samenleving en ze raken de zin van hun bestaan kwijt. Vaak gaat dit gepaard met een laag gevoel van eigenwaarde, onzekerheid en weinig zelfvertrouwen. Veel van deze patronen ontstaan al op vroege leeftijd. De talenten die deze jongeren hebben verdwijnen naar de achtergrond. 

Aanbod Jongerenproject Live-to-Be

Live-to-Be is een leef-, leer-, werk- en woongemeenschap, gedragen door een team van ervaren begeleiders, die zelf ook deel uitmaken van deze leefgemeenschap. Er is altijd iemand aanwezig en oproepbaar in geval van nood. De deelnemers verblijven een tot zes maanden bij Live-to-Be. De nadruk tijdens het verblijf ligt niet op symptomen, trauma’s en zaken waar zij in vastlopen, maar op het gezonde deel, op kwaliteiten en wat iemand belangrijk vindt in het leven. Want de meeste jongeren die vastlopen zijn in de basis gezonde en talentvolle mensen. Bij Live-to-Be doen zij een positieve ervaring op. Ze worden (h)erkend en gezien en leven met mensen die dezelfde problematiek van binnenuit kennen en hier inmiddels nieuwe antwoorden op hebben gevonden. Dit inspireert  en geeft vertrouwen.

Deelnemers draaien mee in alle aspecten van het project. Ze dragen bij aan het leven in een community en met alle dagelijkse activiteiten die nodig zijn om het Live-to-Be jongerenproject draaiend te houden. De teamleden die het project dragen noemen zichzelf ‘levensondernemers’. Zij zijn een spiegel en een bron van kennis, vaardigheden en inspiratie voor de deelnemers in het project om ook ondernemend in hun eigen leven te staan. Dit stimuleert deelnemers om meer zelfredzaam te worden, hun leven beter te organiseren, opnieuw te participeren in de samenleving en op eigen kracht verder te kunnen. Zij vinden hun eigen zingeving en intrinsieke motivatie.

Bij Live-to-Be is plaats voor deelnemers met een psychische of psychosociale problematiek. Live-to-Be kan omgaan met een crisis situatie, maar is vooral niet gericht op opvang van jongeren die regelmatig in crisis situaties verkeren of jongeren die nog middenin een psychiatrische behandeling zitten. Het is vooral een plaats voor deelnemers die een intensievere begeleiding achter de rug hebben, maar nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen en functioneren in de samenleving. We verwachten een duidelijke wens en eigen initiatiefkracht van deelnemers om een volgende stap te zetten in hun leven. En dat zij zichzelf kunnen dragen zonder voortdurende ondersteuning van anderen. Zo houden we de gemeenschap ook gezond en in balans. 

Opbouw zorgtraject

 (PGB)Afhankelijk van de specifieke vraag en het persoonlijk ondersteuningsplan van een deelnemer stelt Live-to-Be een maatwerk begeleidingsplan op, waarin wordt aangegeven hoe Live-to-Be de resultaten bereikt. We hebben geen standaard stappenplan of leerprogramma, maar sluiten aan op de doelen en persoonlijke situatie van de deelnemer en op de fase waarin deze persoon zit. 

De ondersteuning van Live-to-Be kan aansluiten bij zorgovereenkomsten vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (PGB). Het kan vallen onder verschillende noemers, zoals individuele begeleiding, dagbesteding of beschermd wonen. Live-to-Be biedt persoonlijke begeleiding, groepsgewijze begeleiding, dagbesteding, ondersteuning bij het terugvinden van een dagritme, aandacht voor persoonlijke verzorging, het terugkrijgen van richting en zingeving in het leven, het leren zelfstandig te functioneren in de samenleving en in eigen onderhoud te voorzien. Deelnemers leren over samenwerking en leren omgaan met taken en verantwoordelijkheden.
Er is aandacht voor verschillende leefgebieden, zoals relaties, geestelijke en lichamelijke gezondheid, zelfverzorging, huishouden, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en een gezonde tijdsinvulling. 

1
Kennismaking / intake

In dit gesprek wordt onderzocht of Live-to-Be voldoende aansluit bij de achtergrond en ondersteuningsbehoefte van de deelnemer en of zij passende zorg kan verlenen. Dit gesprek is een onderzoek van beide kanten. Het kan ook betekenen dat geen traject wordt aangegaan omdat een of beide kanten voelt dat niet geboden kan worden wat nodig is. Als de keus is om een traject aan te gaan worden afspraken gemaakt over de verwachte lengte van het traject, de aard van de ondersteuning en de belangrijkste doelen die de deelnemer wil bereiken. We komen tot een overeenkomst met een helder einddoel (uitvoeringsplan).

Startgesprekken

Meteen bij aanvang van het traject krijgt een deelnemer een contactpersoon toegewezen uit het team. Hiermee voert diegene  een traject startgesprek. Hier worden de doelen voor het verblijf verder aangescherpt en geconcretiseerd. Er wordt een globaal plan gemaakt voor de aanpak tijdens het traject. 

Begin van iedere week is er een weekstartgesprek met de contactpersoon. We bespreken hoe het gaat, wat de afgelopen week heeft opgeleverd, waar de deelnemer tegenaan loopt en wat beter kan bij de deelnemer en bij Live-to-Be. We maken concrete afspraken over de aanpak en de activiteiten en we stellen doelen voor de aanstaande week. Op gezette tijden (bijv. eens per maand of halverwege het traject) bekijken we in het weekstartgesprek het totale verloop van het traject: hoe ver ben je al gekomen, ga je de doelen halen als we zo doorgaan, zijn er gebieden waar extra aandacht voor nodig is, etc.  

Afrondingsfase en vervolg

Deelnemers worden actief ondersteund in hoe zij na Live-to-Be hun ontwikkeling en leven verder kunnen vervolgen. Hoe richt je jouw dagelijks leven in, hoe bouw je jouw eigen netwerk op om je zelfstandig te redden in de volgende fase van je leven. We maken de balans op en bespreken wat je meeneemt in jouw volgende stap. En we onderzoeken wat Live-to-Be op langere termijn nog voor jou kan betekenen. We hebben een groot netwerk van initiatieven en organisaties waar deelnemers soms aan kunnen sluiten en we organiseren bijeenkomsten, weekenden of weken waar ook oud-deelnemers welkom zijn. 

Dagopening

 

De leefgemeenschap van Live-to-Be heeft een duidelijke dag- en weekstructuur. Dit geeft veiligheid, houvast en verdieping.   

Dagopening

Iedere ochtend start met yoga, meditatie en/of mindfulness. We stimuleren deelnemers om te ontdekken welk dagelijks ritme en welke vorm het beste bij hen past om gegrond, gefocust en bij zichzelf te blijven. Ieder verzorgt het eigen ontbijt. De lunch en avondeten eten we samen en we bereiden we op toerbeurt. 

Groep bijeenkomsten

Iedere maandagochtend is er een week-check-in en iedere donderdagavond een sharing circle voor iedereen die deel is van de leefgemeenschap. Hier is ruimte voor het delen van ieders persoonlijke processen en gevoelens. Dit is is de basis voor een gelijkwaardige relaties binnen Live-to-Be. 

Eens per week is er een creatieve sessie voor de deelnemers. Hier is creatieve expressie basis voor persoonlijk inzicht en proces. 

Dagactiviteiten

De deelnemers draaien mee in alle aspecten van het jongerenproject. Dit kan zijn onderhoud, werk in de groentetuin en voedselbos, huishouden, onderhoud van de natuur en de bloementuin, de werkplaats, het atelier, het bouwen van Tiny Houses, maar ook publiciteit, werk aan de website, organisatie van activiteiten, etc.. Zij werken hier samen met de teamleden. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag ligt de nadruk op het wennen aan een werkritme, op zorg voor de omgeving, of juist meer op het ontdekken van je passie of de zin van je bestaan. Soms staat de verbinding met de aarde en een goede gronding centraal. Mensen met een burn-out leren hun grenzen te bewaken en werken vanuit ontspanning en rust.  De productie is altijd ondergeschikt aan de persoonlijke ontwikkeling die plaatsvindt in het ontwikkelen van samenwerking, houding, kennis en vaardigheden op de gebieden die voor de deelnemers belangrijk zijn.

Coaching sessies

Eens per week krijgt de deelnemer een coaching sessie met aandacht voor de dieper liggende persoonlijke problematiek. In overleg wordt gekeken welk teamlid (ieder met een eigen expertise, werkwijze, opleiding en ervaring) op dat moment het beste aansluit bij de vraag en het proces van de deelnemer. 

Vormen van zorgverlening

Een traject bij Live-to-Be kan onder verschillende noemers vallen waardoor het aan kan sluiten bij een zorgvraag waarvoor een PGB beschikbaar is. De algemene opzet van een traject is steeds vergelijkbaar. Afhankelijk van de specifieke vraag of het persoonlijk ondersteuningsplan van een deelnemer worden gekeken waar meer accent wordt gelegd, zodat Live-to-Be zo goed mogelijk aansluit bij de vraag.

Kwaliteitsborging

Lerende organisatie
Het team van Live-to-Be is erop gericht steeds te ontwikkelen en te leren. Dit is niet alleen nodig in om onze eigen professionaliteit op peil te houden en steeds te verbeteren, maar is ook de basis van onze ontwikkel filosofie. We kunnen alleen een stimulerende omgeving zijn waarin deelnemers zich ontwikkelen, als wij ook zelf voortdurend ontwikkelen.
De individuele teamleden leren door het volgen van opleidingen rond coaching, begeleiding en therapeutisch werk, we organiseren team scholingsdagen, eens per week is er een deelnemersbespreking en in het afrondingsgesprek met de deelnemers evalueren hoe traject is verlopen en wat de organisatie kan leren van de ervaring van de deelnemer. 

Continuïteit
Het team is relatief groot t.o.v. het aantal deelnemers (ca. 6 personen parttime op een groep van ca. 6 deelnemers). Hiermee is altijd een ruime bezetting gegarandeerd en is het altijd mogelijk elkaar op te vangen bij afwezigheid, ziekte of vakanties.

AVG
Als zorgaanbieder houden wij ons aan de regels die de AVG stelt. Daarom willen wij transparant zijn hoe wij persoonsgegevens verzamelen, opslaan, bewaren en verwerken. Als jonge stichting werkt Live-to-Be momenteel aan het opstellen van een verwerkingsverklaring, privacyverklaring, verwerkingsovereenkomsten, verwerkingsregister en een gegevensbeschermingsbeleid. Het ligt in de planning dat in het najaar 2021 deze documenten klaar en opvraagbaar zijn voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Momenteel werken we met een geheimhoudingsplicht en verstrekken we geen gegevens over onze deelnemers aan derden, mits het andere hulpverleners betreft van de deelnemer en met toestemming van de deelnemer. 

Kwaliteit, klachten en geschillen
Belangrijke uitgangspunten voor Live-to-Be zijn veiligheid (lichamelijk, geestelijk en t.a.v. de fysieke locatie), professionaliteit, respect voor de cliënt en werken vanuit het belang en de rechten van de cliënt. In de benadering van Live-to-Be zijn zelfredzaamheid, gelijkwaardigheid, integriteit en empowerment belangrijke kernwaarden.
Live-to-Be streeft naar een open uitwisseling met andere zorgaanbieders en doorverwijzers en werkt bij voorkeur samen waar dat een meerwaarde is voor de cliënt. Er wordt zorgvuldig aandacht besteed aan overdracht met zorgaanbieders waarmee een cliënt voor of na het verblijf bij Live-to-Be contact zorg ontvangt.
Stichting Live-to-Be is voornemens zich aan te melden bij het IGJ en daarmee te voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die door het IGJ zijn geformuleerd.